Choose language

Current language:PL

Ogólne warunki

I. Zakres

 1. Zarówno umowa zawarta pomiędzy Klientem a nami, jak i bieżące kontakty biznesowe oraz wszystkie oferty podlegają niżej wymienionym warunkom. Poniższe warunki nie mają zastosowania, jeśli osoba fizyczna zawiera z nami umowę w celu, który nie może zostać sklasyfikowany jako część działalności handlowej lub niezależnej działalności profesjonalnej tej osoby (konsument, w rozumieniu 13 BGB [niemiecki Kodeks cywilny]).

 2. Warunki Klienta tracą ważność, nawet gdy nie wyrazimy wyraźnego sprzeciwu.
 3. Ponadto w przypadku, gdy poszczególne części niniejszych warunków handlowych okażą się nieważne, pozostałe warunki pozostają wiążące.
 4. W merytorycznie istotnym zakresie zastosowania stosuje się Konwencję ONZ w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 (CISG), którą dodatkowo zmieniają indywidualne umowy i niniejsze warunki. Ponadto we wszystkich sprawach prawnych zastosowanie ma materialne prawo cywilne Republiki Federalnej Niemiec. 

 

II. Oferta i akceptacja

 1. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie. Klient składający ofertę jest nią związany przez 14 dni kalendarzowych od jej złożenia, bez możliwości odwołania.
 2. Zawsze pocztą lub drogą elektroniczną w formie pisemnej potwierdzamy akceptację umowy, chyba że dostawa lub fakturowanie następuje natychmiast.
 3. Późniejsze zmiany w zamówieniu lub rozbieżne oświadczenia akceptacyjne Klienta wymagają naszej wyraźnej zgody i upoważniają nas do odpowiednich zmian warunków umownych związanych ze sprawą.
 4. Jeżeli następnie dowiemy się o okolicznościach, które poddają w wątpliwość zdolność kredytową Klienta, możemy uzależnić przetwarzanie zamówienia lub dostawy od płatności z góry lub odstąpić od umowy. Jeżeli Klient dokonuje płatności zaliczkowych, może zażądać gwarancji umownej wystawionej przez bank lub odstąpić od umowy.
 5. Zawarcie umowy, każda zmiana lub anulowanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie. Przesłanie informacji za pośrednictwem teleksu, teletekstu lub faksu spełnia wymóg formy pisemnej. 

 

III. Ceny

 1. Ceny wyszczególnione w ofercie obowiązują o ile dane zamówienia, na których opiera się oferta, nie zostały zmienione. Oferowane ceny są cenami netto w euro i nie zawierają ustawowego podatku od wartości dodanej. Ceny są cenami ex works i nie obejmują kosztów pakowania i wysyłki oraz frachtu, ubezpieczenia ani opłaty pocztowej, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 2. Zmiany, o które Klient prosi później są co do zasady naliczane Klientowi.
 3. Wzrost kosztów produkcji związany ze wzrostem cen materiałów lub wynagrodzeń może zostać przeniesiony.

 

IV. Prawa własności przemysłowej

 1. Urządzenia, których używamy do produkcji wyrobu stanowiącego przedmiotem umowy, w szczególności folie, bloki drukarskie, litografie, płyty drukarskie, czcionki i narzędzia, pozostają naszą własnością i nie są dostarczone, nawet jeśli podlegają osobnej opłacie.
 2. Wyłącznie na kliencie ciąży odpowiedzialność za kontrolę prawa do powielania oraz praw autorskich do dokumentów udostępnianych przez Klienta. W związku z powyższym Klient przejmuje wszelką odpowiedzialność za tego typu roszczenia wysuwane przez osoby trzecie.
 3. W przypadku próbek, szkiców, wzorów itp. wyraźnie zamówionych (lub scedowanych) przez Klienta, uzgodnione wynagrodzenie musi zostać wypłacone, nawet jeśli zamówienie nie zostanie złożone. Własność i pełne prawo do rozporządzania przechodzi na Klienta po zapłaceniu wynagrodzenia. Możemy udostępniać dokumenty, szkice, plany itp. stronom trzecim, którym w sposób zgodny z zasadami zleciliśmy dostawy lub usługi.
 4. W przypadku, gdy dostarczamy towar do innych krajów lub Klient wskazał takie towary jako podlegające dostawie do innych krajów, nie bierzemy odpowiedzialności za patenty, znaki towarowe, użytkowanie lub inne chronione prawem autorskim prawa własności przemysłowej, które mogą istnieć poza Republiką Federalną Niemiec i pozostające w sprzeczności z wykorzystaniem lub celem towarów zakładanym przez Klienta.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Klienta, nawet jeśli ponosimy całość lub część kosztów wysyłki.
 2. Uzgodniony termin dostawy rozpoczyna się wraz z ostatecznym wyjaśnieniem wszystkich szczegółów (dotyczących w szczególności etykiet, opakowań itp., końcowego wydruku i / lub zatwierdzenia produkcji dokonanego przez Klienta) lub po wysłaniu potwierdzenia zamówienia.
 3. Jeżeli wysłaliśmy towar w ostatnim dniu uzgodnionego okresu, termin dostawy uznaje się za dotrzymany.
 4. W przypadku zmiany zamówienia zatwierdzony już i potwierdzony termin dostawy zostanie odpowiednio przesunięty. Jeżeli dostawa opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Klienta, termin uważa się za dotrzymany, jeżeli gotowość do wysyłki zostanie zgłoszona w uzgodnionym terminie.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z opóźnień dostaw gdy do opóźnienia doszło w wyniku klęsk żywiołowych, działań rządów, braków materiałów, zakłóceń w prowadzeniu działalności, utrudnień w ruchu, strajków, lockoutów, innych przerw w działalności, wojny, braku odpowiednich środków transportu lub braku usług w zakresie dostaw lub z powodu innych okoliczności, które nie wchodzą w zakres naszej działalności operacyjnej lub gdy można je przypisać zakłóceniu, którego nie możemy kontrolować poprzez podjęcie odpowiednich kroków. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego przesunięcia uzgodnionego terminu dostawy. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tymczasowym braku dostępności. Obie strony zastrzegają sobie prawo do anulowania umowy zgodnie z przepisami prawa.
 6. Ponadto Klient jest uprawniony do podjęcia kroków prawnych wynikających z niewykonania dostawy, o ile na piśmie wyznaczył odpowiedni, nieprzekraczalny termin. Roszczenia mogą dotyczyć jedynie niedotrzymanych terminów realizacji złożonych zamówień, jeżeli najpóźniej na 2 tygodnie przed uzgodnionym terminem dostawy złożono pisemne zawiadomienie o szkodach wynikających z opóźnienia.
 7. O ile nie uzgodniono inaczej, zamówienia on-call muszą zostać przyjęte w ciągu 6 miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia. Ilości wyprodukowanego produktu specjalnego, które nie zostały zaakceptowane do terminu zostaną dostarczone po powiadomieniu i zafakturowane z uwzględnieniem dodatkowych kosztów przechowywania. W przypadku towarów generycznych możemy po upływie 6 miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia wymagać zaliczek, w tym zaliczek na poczet dodatkowych kosztów przechowywania. Jeżeli Klient nie dokona wpłaty zaliczki w ciągu 2 tygodni, mimo że zostanie o to poproszony, mamy prawo według naszego uznania, albo nalegać, aby towary zostały przyjęte i wystawić za nie faktury albo przeprowadzić sprzedaż zastępczą i zgłosić roszczenie odpowiadające różnicy w zysku albo też odstąpić od umowy lub dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraconych zysków. W przypadku zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego za uzgodnione uznaje się odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 15% kwoty zamówienia. Nienaruszone pozostaje prawo do dochodzenia roszczeń o dalsze odszkodowania na podstawie dostarczonych dowodów. Klient ma prawo udowadniać, że ​​ szkody nie powstały lub nie powstały szkody w danej wysokości.
 8. Jeśli klient opóźnia akceptację, możemy naliczać opłatę w wys. 0.5% kwoty faktury za każdy miesiąc lub za jego część, a jej naliczanie rozpocznie się miesiąc po powiadomieniu o gotowości do wysyłki. Koszty przechowywania nie mogą przekroczyć 4% rocznie. Możemy naliczyć wyższe opłaty, gdy jesteśmy w stanie przedłożyć odpowiednie dowody. Klient ma prawo udowadniać, że nie powstały koszty składowania lub koszty te nie były tak wysokie jak naliczona opłata.
 9. Mamy prawo do dokonywania dostaw częściowych I co do zasady nie jesteśmy zobowiązani do ubezpieczania transportu. Warunki dostawy “EXW, FAS, FCA, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDU, DEQ, DDP” są zgodne wyłącznie z Incoterms 2000 Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu “.

 

VI. Pakowanie i wysyłka

 1. Gwarantujemy prawidłowe i standardowe opakowanie oraz wykonujemy przesyłkę z należytą starannością i ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za działania umyślne lub rażące niedbalstwo.
 2. Dane wysyłki są wiążące tylko wtedy, gdy przedłożymy jednoznaczne pisemne potwierdzenie.
 3. Dostawy o wartości do 250 euro nie podlegają przedpłacie. Dostawy o wartości powyżej 250 euro są dostarczane bezpłatnie do miejsca odbioru i obejmują pakowanie.
 4. Opakowanie zostanie przyjęte do zwrotu zgodnie z ustaleniami.
 5. Jeżeli Klient odeśle nam towary, wówczas jest odpowiedzialny za prawidłowe oznakowanie zwrotów zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych. Pomoc w znakowaniu zwrotów można znaleźć na stronie internetowej www.schumacher-online.com

 

 VII. Uwagi dla dostawców

 1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wymogów rozporządzenia (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w zakresie, w którym odnoszą się one do dostawcy.Opierając się na danych dostawcy Dr Schumacher GmbH jest zobowiązany dopilnować, aby sam również spełniał wymagania tego rozporządzenia.
 2. Adres dostawy surowców chemicznych wysyłanych do Malsfeld to: Zum Steeger 3, 34323 Malsfeld. Towary i wyroby gotowe, a także materiały opakowaniowe, w tym pudełka, należy dostarczyć na następujący adres: Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld.

 

VIII. Tolerancje

 1. W odniesieniu do wszystkich produktów zastrzegamy sobie prawo do przekroczenia lub niedoszacowania dostawy zamówionych ilości do 10% kwoty i naliczenia należności za faktycznie dostarczoną ilość.

 

IX. Odsprzedaż

 1. Wszystkie paczki należy dostarczać zamknięte. Nie zezwala się na sprzedaż poszczególnych części pakietu oryginalnego opakowania. Nasze paczki można dostarczać do innych krajów, w tym do wolnych portów, wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

 

X. Materiały i wykonanie

 1. Zamówienia, wykonywane ze standardowych materiałów i zgodnie z procesami produkcyjnymi znanymi w Republice Federalnej, chyba że klient przekazał specjalne instrukcje w tej sprawie. W przypadku materiałów sypkich i / lub szczególnych sposobów pakowania wymaganych przez klienta, klient musi nas jednoznacznie poinformować na piśmie o tego typu wymaganiach i musi zawrzeć z nami odpowiednie umowy. Dotyczy to w szczególności wymogów prawnych danego państwa, np. wynikających z prawa farmaceutycznego.

 

XI. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Zastrzegamy sobie własność dostarczonego towaru do momentu zapłaty wszystkich istniejących i przyszłych należności. Jeżeli faktury z bieżących dostaw są rozliczane za pomocą weksla lub płatne czekiem, wówczas zachowujemy prawo własności do czasu realizacji transakcji. W razie konieczności zastrzegamy sobie prawo do ustanowienia zabezpieczenia odpowiadającego wartości zabezpieczanej wierzytelności. Zgadzamy się na zwolnienie zabezpieczenia należnego nam w tej sytuacji, jeżeli jego wartość przekracza o więcej niż 10% kwotę wierzytelności, która podlega zabezpieczeniu.
 2. Klient jest uprawniony do rozporządzania towarami w ramach zwykłych transakcji handlowych, w szczególności do ich przetwarzania i sprzedaży. W przypadku odsprzedaży dostarczonego towaru przed ostateczną płatnością, cena zakupu przechodzi na naszą firmę niezwłocznie i bez konieczności dokonania specjalnego przeniesienia. Wszelkie przetwarzanie, mieszanie lub przekształcanie uważa się za wykonane na nasze zamówienie, co oznacza, że ​​będzie nam przysługiwało prawo do każdego tak wytworzonego produktu.
 3. Nietypowe działania, takie jak zastawienie zabezpieczenia, cesja jako zabezpieczenie, itp., są dopuszczalne tylko za naszą zgodą. Klient musi nas bezzwłocznie powiadomić o jakimkolwiek dostępie stron trzecich do towarów objętych prawem własności (np. zajęcie przez innych wierzycieli).

 

XII. Roszczenia z tytułu wad

 1. W odniesieniu do dostarczonego towaru gwarantujemy, że według własnego uznania albo naprawimy towary, w których stwierdzono wady albo wymienimy je bez dodatkowych kosztów na nowe. W tym ostatnim przypadku wadliwe towary muszą nam zostać zwrócone. Jeśli ze względu na rodzaj towaru naprawa nie jest możliwa i jeżeli dostarczenie zamiennika, w szczególności w przypadku produktów niestandardowych, nie jest możliwe, wówczas klient może żądać obniżenia opłaty lub anulowania umowy.
 2. W przypadku zamówień z materiałów powierzonych nie udziela się gwarancji na skład dostarczanych materiałów lub wady powstałe w towarach z powodu tychże materiałów.
 3. Wady części dostawy nie mogą powodować zastrzeżeń do całej dostawy, pod warunkiem, że możliwe jest oddzielenie towarów prawidłowych od wadliwych poprzez podjęcie odpowiednich działań. W takich przypadkach, możliwa jest jedynie obniżka opłat. Jeśli towary są obiektywnie pozbawione wartości dla klienta, można wystąpić o anulowanie umowy, nie jest jednak możliwe dochodzenie odszkodowań.
 4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych towarów, gdy te staną się dostępne. Naruszenia umowy należy nam zgłaszać na piśmie z dokładnym opisem rodzaju i zakresu wad, którymi obciążone są towary. Powiadomienie o wadach musi nastąpić niezwłocznie i musi zostać dostarczone w ciągu 7 dni roboczych od momentu faktycznej dostępności towarów dla klienta. Tak zwane wady ukryte można zgłaszać tylko w ciągu 6 tygodni od dostawy, chyba że zgodnie z art 377 Kodeksu handlowego (HGB) Republiki Federalnej Niemiec zastosowanie mają krótsze okresy powiadomień. Musimy mieć możliwość sprawdzenia na miejscu domniemanych wad.
 5. Niewłaściwe przechowywanie towarów przez klienta wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 6. Klient musi dać odpowiedni czas na usunięcie wad. Odmowa w tym zakresie zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu wad. Po upływie prawidłowo określonego terminu, klient może żądać unieważnienia umowy lub obniżenia opłaty. W substancjalnym zakresie stosowania wiedeńskiej konwencji sprzedaży wykluczone jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, podobnie jak dochodzenie prawa do odstąpienia od umowy. Ponadto roszczenia o odszkodowanie można dochodzić wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Rekompensata za szkody pośrednie, np. z powodu utraconych zysków lub zakupu zastępczego, jest wykluczona.
 7. Jeżeli dostawa przestaje być dla nas możliwa lub usługa staje się niemożliwa dla Klienta, obowiązują poniższe postanowienia. Jeśli ponosimy odpowiedzialność za brak możliwości, Klient ma prawo żądać odszkodowania w wysokości 10% wartości części usługi lub dostawy, która stała się niemożliwa. Dalsze roszczenia odszkodowawcze Klienta są wykluczone, chyba że ponosimy odpowiedzialność z tytułu umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Prawo klienta do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone. W istotnym merytorycznie zakresie stosowania wiedeńskiej konwencji sprzedaży wykluczone jest dochodzenie roszczeń o odszkodowanie, podobnie jak prawo do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności zgodnie z punktem V i które znacząco zmieniają znaczenie gospodarcze lub zakres dostawy i usługi lub w znaczący sposób wpływają na naszą działalność, umowa zostanie odpowiednio dostosowana, pod warunkiem, że można to zrobić w dobrej wierze. Jeżeli nie jest to ekonomicznie wykonalne, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Jeśli skorzystamy z tego prawa, powiadomimy o tym Klienta niezwłocznie po zweryfikowaniu zakresu skutków zdarzenia, nawet jeśli pierwotnie uzgodnione zostało z Klientem przedłużenie terminu dostawy.
 9. W przypadku wszelkich innych potencjalnych roszczeń odszkodowawczych Klienta odpowiedzialność wobec nas i naszych agentów jest ograniczona do przypadków działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Jeżeli Klient dochodzi prawa do odstąpienia od umowy wówczas w istotnym merytorycznie zakresie stosowania wiedeńskiej konwencji sprzedaży wyklucza się możliwość wystąpienia o roszczenia odszkodowawcze.

 

XIII. Zapłata

 1. O ile nie postanowiono inaczej, warunki płatności wynoszą 10 dni od daty faktury z 2% rabatem, poleceniem zapłaty z 3% rabatem lub 30 dni netto.
 2. Płatności uważa się za dokonane, jeżeli instytucja finansowa księguje je w ciągu 10 lub 30 dni od daty faktury lub jeżeli dotrzymano terminu płatności określonego w indywidualnej umowie.
 3. Płatności dokonywane są bez potrąceń i bez opłat bankowych na nasze konto.
 4. Niedotrzymanie terminu płatności powoduje, że Klient zostanie uznany za dłużnika bez konieczności upomnienia. W przypadku zwłoki jesteśmy uprawnieni, z zastrzeżeniem wszelkich innych roszczeń, do wystawienia noty odsetkowej za zwłokę według odpowiedniej stopy procentowej naliczonej nam przez nasze banki z tytułu kredytu w rachunku bieżącym i co najmniej niż ustawowa stopa procentowa obowiązująca w państwie, w którym klient ma siedzibę główną.
 5. Weksle i czeki będą akceptowane tylko na podstawie wyników. Płatność za pomocą weksla wymaga specjalnego porozumienia. Klient musi pokryć i zapłacić w gotówce wszelkie odsetki i opłaty za inkaso lub realizację weksli i czeków.
 6. Nieprzestrzeganie warunków płatności wynikające z okoliczności spowodowanych znacznym pogorszeniem sytuacji majątkowej Klienta i które nie są znane nam do momentu zawarcia umowy powoduje natychmiastową wymagalność wszystkich należności, w tym także płatności odroczonych. Gdy w takim przypadku weksle nie zostały jeszcze zrealizowane, roszczenie staje się natychmiast wymagalne w gotówce.
 7. Potrącenia są dopuszczalne tylko w przypadku uzasadnionych i prawnie potwierdzonych należności.
 8. Gdy strony wyrażą zgodę na akredytywę zastosowanie ma interpretacja umów oparta na zastosowanie mają jednolite regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu dotyczące operacji dokumentowych "UCP 500" w najnowszej wersji, z wyłączeniem artykułu 41.

 

XIV. Zmiana podstawy umowy

 1. Przypadki, które w sposób poważny, w całości lub w części, zmieniają cel zamówienia, niezależnie od tego czy dotyczą klienta, czy naszych dostaw, upoważniają nas do zmiany całości lub części umowy odpowiednio do zmienionych okoliczności bez możliwości dochodzenia roszczeń.

 

XV. Miejsce wykonywania umowy i sąd właściwy

 1. Miejscem wykonania wszystkich wzajemnych zobowiązań umownych jest Melsungen.
 2. W przypadku sporów umownych i pozaumownych wynikających z niniejszej umowy lub z bieżących stosunków handlowych wyłączną jurysdykcję, tak lokalnie jak i międzynarodowo, mają sądy w Melsungen. Ta jurysdykcja wyklucza wszystkie inne jurysdykcje, o ile same nie podlegają wyłączeniu. Klient nie może dochodzić roszczeń wzajemnych, potrąceń lub potrąceń u źródła przed sądem innym niż sąd mający wyłączną jurysdykcję i nie może żądać od nas stawienia się przed sądem poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec w postępowaniu z powództwa osób trzecich i / lub postępowaniu związanym z egzekwowaniem gwarancji.
 3. Jednakże w poszczególnych przypadkach jesteśmy uprawnieni do wszczęcia postępowania przed innymi sądami właściwymi dla siedziby klienta zgodnie z prawem krajowym lub prawem innego państwa.

 

Ważny od dnia: marzec 2011 r.

© Dr. Schumacher GmbH