Choose language

Current language:PL

Polityka prywatności

 

Cieszymy się, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawsze tylko w ramach granic wyznaczonych Federalną ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Jeżeli poprzez kliknięcie jakiegoś linka zostaniecie Państwo przekierowani na inną stronę internetową, wówczas prosimy Państwa o zapoznanie się z tamtejszymi informacjami odnośnie ochrony danych osobowych. Nie mamy żadnego wpływu na politykę prywatności stosowaną przez innych administratorów stron internetowych.
W ramach współpracy mogą być przetwarzane dane osobowe partnerów biznesowych i wnioskodawców. Odpowiednie informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w sekcji: Informacje o ochronie danych osobowych partnerów biznesowych i informacje o ochronie danych osobowych kandydatów.

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

 

Informacje ogólne
Poniższe informacje w uproszczony sposób opisują, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na tej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych zostały zawarte w Polityce prywatności zamieszczonej pod tym tekstem.

 

Zbieranie danych na tej stronie internetowej
Kto odpowiada za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odpowiada operator strony. Jego dane kontaktowe umieszczono w sekcji „Informacja na temat podmiotu odpowiedzialnego” niniejszej Polityki prywatności.

 

W jaki sposób zbieramy Państwa dane?
Z jednej strony Państwa dane są gromadzone wówczas, gdy zostaną nam przekazane. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do danych osobowych?
W każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o źródle pochodzenia, odbiorcach i celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Ponadto, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo z nami w każdej chwili skontaktować.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców
Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy w celach statystycznych analizować Państwa zachowania jako użytkownika strony. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą tak zwanych narzędzi analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.

2. Hosting oraz Content Delivery Network (CDN)

 

Hosting zewnętrzny
Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostingodawcę) w drodze powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe zbierane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, zapytania kontaktowe, metadane i dane związane z komunikacją, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dostępy do strony internetowej oraz wszelkie inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Z usług hostingodawcy korzystamy w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), celem bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca przetwarza Państwa dane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych i postępuje z tymi danymi zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Aby zagwarantować przetwarzanie zgodne z wymogami ochrony danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

 

Ochrona danych osobowych
Operatorzy tych stron internetowych traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Z Państwa danymi osobowymi postępujemy w sposób poufny oraz zgodny z ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych i niniejszą Polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej zbierane są różnego rodzaju dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego są one przez nas wykorzystywane. Wyjaśnia również, w jaki sposób oraz w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, iż transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji poprzez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie całkowicie niezawodnej ochrony danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwe.

 

Informacja na temat podmiotu odpowiedzialnego
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld

Telefon: +49 5664 9496-0
E-mail: info(at)schumacher-online.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Okres przechowywania danych osobowych
O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono konkretnego okresu przechowywania danych, Państwa dane osobowe pozostają w naszym posiadaniu do momentu ustania celu przetwarzania. W przypadku wniesienia uzasadnionego żądania usunięcia danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych Państwa dane zostaną usunięte, o ile nie wystąpią żadne inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych powodów.

 

Ustawowy inspektor ochrony danych
W naszej firmie powołaliśmy inspektora ochrony danych.
Datenschutzbeauftragter

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
E-mail: datenschutzbeauftragter(at)schumacher-online.com

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wiele operacji przetwarzania danych może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych przeprowadzonych przed wycofaniem zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO TAKŻE PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, W OPARCIU O KTÓRĄ ODBYWA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE MOŻEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻEMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, BĄDŹ PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 ABS. 1 RODO).
JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PAŃSTWA DOTYCZĄCYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŻELI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, DANYCH OSOBOWYCH NIE WOLNO JUŻ PRZETWARZAĆ DO TAKICH CELÓW (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 ABS. 2 RODO).

 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia postanowień RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

 

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do żądania przekazania danych przetwarzanych przez nas w sposób automatyczny na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy sobie bądź stronie trzeciej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W przypadku żądania bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to wyłącznie wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL i TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłanych poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, stosowane jest na tej stronie szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres strony w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a w wierszu adresu pojawia się symbol kłódki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas przesyłane do nas dane nie mogą zostać odczytane przez strony trzecie.

 

Uzyskanie informacji, usunięcie i sprostowanie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych przysługuje Państwu prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania, jak również ew. prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych mogą się Państwo z nami w każdej chwili skontaktować.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo z nami w każdej chwili skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby sprawdzić stan faktyczny. Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na czas kontroli.

 • Jeżeli dane osobowe były/są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania danych.

 • W przypadku, gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, jednak Państwo potrzebują tych danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mogą Państwo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, konieczne jest ustalenie, czyje interesy – nasze czy Państwa – mają w danym przypadku znaczenie nadrzędne. Do czasu ustalenia, czyje interesy mają znaczenie nadrzędne, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie zostało na Państwa żądanie ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Zbieranie danych na tej stronie internetowej

 

Pliki cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, tzw. „cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe nieszkodliwe dla urządzenia końcowego. Są one przechowywane na Państwa urządzeniu tymczasowo, wyłącznie na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) bądź trwale (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są usuwane automatycznie po zakończeniu wizyty na stronie. Stałe pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do czasu, gdy zostaną usunięte przez Państwa bądź gdy zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę internetową.

W pewnych przypadkach, podczas wizyty na naszej stronie internetowej na Państwa urządzeniu mogą być również przechowywane pliki cookie podmiotów trzecich (zewnętrzne pliki cookie). Umożliwiają one, zarówno nam jak i Państwu, korzystanie z określonych usług świadczonych przez podmioty trzecie (np. pliki cookie na potrzeby realizacji usług płatniczych).

Pliki cookie mają rozmaite funkcje. Liczne pliki cookie są konieczne z przyczyn technicznych, ponieważ bez nich określone funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do analizy zachowań użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie), zapewnienia określonych funkcji, których Państwo oczekują (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie wskazana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeżeli użytkownik udzielił zgody na przechowywanie plików cookie, niezbędne pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informacje o stosowaniu plików cookie i zezwalać na nie wyłącznie w pojedynczych przypadkach, ograniczyć akceptację plików cookie wyłącznie do określonych przypadków lub zasadniczo ją wykluczyć, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

Jeżeli pliki cookie są używane przez podmioty trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszej Polityki prywatności i poprosimy o Państwa ew. zgodę.

 

Zgoda na stosowanie plików cookie z Piwik PRO Analytics Suite
Niniejsza strona korzysta z technologii zgody na pliki cookie Piwik PRO Analytics Suite (dalej: Piwik Pro-Constent) w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na urządzeniu końcowym lub stosowanie określonych technologii i ich udokumentowanie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych. Dostawcą tej technologii jest firma Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Niemcy (dalej: Piwik Pro).

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej do Piwik Pro przekazywane są następujące dane osobowe:

 • Zgoda(-y) wzgl. wycofanie zgody/zgód

 • Adres IP

 • Informacje o przeglądarce internetowej

 • Informacje o urządzeniu końcowym

 • Data wizyty na stronie

   

Piwik Pro-Consent zapisuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przypisać do niej udzieloną przez Państwa zgodę lub wycofanie zgody. Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu żądania ich usunięcia, samodzielnego usunięcia pliku cookie Piwik Pro przez użytkownika lub ustania celu przechowywania danych. Nie narusza to prawnie obowiązujących okresów przechowywania.

Piwik Pro-Constent służy do uzyskania wymaganej prawnie zgody na zastosowanie określonych technologii. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO.

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą Piwik Pro. Jest to umowa przewidziana w przepisach o ochronie danych, która gwarantuje, że​Piwik Pro przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i postanowieniami RODO.

 

Pliki dziennika zdarzeń serwera
Operator strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika zdarzeń serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki internetowej

 • Stosowany system operacyjny

 • Adres URL strony odsyłającej

 • Nazwa hosta komputera dostępowego

 • Czas żądania serwera

 • Adres IP

   

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji oraz optymalizacji swojej strony internetowej – umożliwiają to pliki dziennika zdarzeń serwera.

 

Formularz kontaktowy
Jeżeli wysyłają Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje zawarte w formularzu wraz z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi są przez nas przechowywane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz na potrzeby korespondencji uzupełniającej. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na efektywnym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile zostali Państwo poproszeni o jej udzielenie.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgodę na przechowywanie lub cel ich przechowywanie ustanie (np. po przetworzeniu zapytania). Nie narusza to obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności okresów przechowywania.

 

Zapytania przesyłane przez e-mail, telefon lub faks
Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi w nim zawartymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu załatwienia sprawy. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na efektywnym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile zostali Państwo poproszeni o jej udzielenie.
Dane podane przez Państwa w zapytaniu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają zgodę na przechowywanie lub cel ich przechowywania ustanie (np. po załatwieniu sprawy). Nie narusza to obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności okresów przechowywania.

5. Korzystanie z Piwik PRO Analytics Suite

Ta strona korzysta z Piwik PRO Analytics Suite (dalej: Piwik Pro).  Piwik Pro wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika na stronie w celu analizy jego zachowań (np. pliki cookie czy odcisk palca przeglądarki).
Przy pomocy oprogramowania Piwik Pro możemy zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające. Pozwala nam to m.in. dowiedzieć się, kiedy i jakie wyświetlenia strony miały miejsce oraz z jakiego regionu one pochodzą. Gromadzimy także różne pliki dziennika zdarzeń (np. adres IP, strona odsyłająca, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i jesteśmy w stanie określić, czy odwiedzający naszą stronę wykonują określone działania (np. kliknięcia).
To narzędzie analityczne jest stosowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowań użytkowników celem optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli uzyskano odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana.
Oprogramowanie Piwik Pro przechowuje dane w europejskiej chmurze, a dane są przechowywane przez okres 14 miesięcy w postaci danych surowych. Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą Piwik Pro, która gwarantuje, że dane zebrane za pomocą Piwik Pro będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz zgodnie z postanowieniami RODO.

 

Anonimizacja adresów IP
Podczas analiz przy użyciu Piwik Pro wykorzystujemy funkcję anonimizacji adresów IP. Przed analizą adres IP zostaje skrócony, aby nie można go było już jednoznacznie przypisać do konkretnego użytkownika.

 

 

6. Media społecznościowe

 

Zdjęcia z mediów społecznościowych z linkami
Na tej stronie internetowej wykorzystywane są zdjęcia pochodzące z mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).
Zazwyczaj można je rozpoznać po logotypie danego serwisu. W celu zapewnienia ochrony danych na tej stronie, z linkiem powiązane jest wyłącznie zdjęcie. Dzięki temu podczas wizyty na naszej stronie internetowej żadne dane osobowe nie są przekazywane do dostawcy mediów społecznościowych. Jeśli chcą Państwo odwiedzić naszą stronę w mediach społecznościowych, wystarczy kliknąć zdjęcie, a zostaną Państwo przekierowani na odpowiednią podstronę dostawcy mediów społecznościowych. Informacje dotyczące ochrony danych można uzyskać od odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych; nie mamy wpływu na związane z tym procesy przetwarzania danych.

7. Wtyczki i narzędzia

 

Google Web Fonts (hosting lokalny)
Ta strona używa Google Web Fonts, wtyczki dostarczanej przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Wtyczka Google Fonts jest instalowana lokalnie. Nie wymaga to połączenia z serwerami Google.
Dodatkowe informacje na temat Google Web Fonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Usługi własne

 

Postępowanie z danymi kandydatów
Oferujemy Państwu możliwość aplikowania do pracy w naszej firmie (np. e-mailem, pocztą lub przez formularz aplikacyjny online). Poniżej informujemy Państwa o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zebranych w ramach procesu rekrutacji. Zapewniamy, iż Państwa dane będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz wszelkimi innymi przepisami prawnymi, z zachowaniem najwyższej poufności.

 

Zakres i cel zbierania danych
Kiedy otrzymujemy Państwa aplikację, przetwarzamy zawarte w niej dane osobowe (np. dane kontaktowe i dane związane z komunikacją, dokumenty aplikacyjne, notatki na potrzeby rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 nowej ustawy BDSG wg prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zawarcie umowy) oraz – jeżeli wyrazili Państwo na zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili wycofać. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom, które zajmują się w naszej firmie przetwarzaniem Państwa aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury przesłane przez Państwa dane będą przechowywane na podstawie art. 26 nowej ustawy BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w naszych systemach przetwarzania danych na potrzeby realizacji stosunku pracy.

 

Okres przechowywania danych
Jeżeli nie możemy zaoferować Państwu pracy, odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przekazanych nam danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostają usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Dane są przechowywane w szczególności do celów dowodowych na wypadek sporu prawnego. Jeżeli wiadome jest, że dane będą potrzebne po upływie 3-miesięcznego okresu (np. ze względu na możliwy lub toczący się spór prawny), zostaną one usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

Przechowywanie przez dłuższy okres czasu może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrażą Państwo odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają ich usunięcie.

 

Włączenie do puli kandydatów
Jeżeli nie otrzymają Państwo oferty pracy, możemy ew. włączyć Państwa do naszej puli kandydatów. W takim przypadku wszystkie dokumenty i informacje zawarte w aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów celem umożliwienia kontaktu w przypadku wakatów.

Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z bieżącym procesem rekrutacyjnym. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, o ile nie występują prawne podstawy do ich przechowywania.

Dane z puli kandydatów zostają nieodwołalnie usunięte nie później niż na rok po wyrażeniu zgody.