Choose language

Current language:PL

Informacje o ochronie danych osobowych dla kandydatów

Poniższe informacje o ochronie danych osobowych mają na celu poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego w firmie Dr. Schumacher GmbH, jej spółkach powiązanych, oddziałach i grupach, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz niem. Federalną Ustawą o Ochronie Danych (BDSG). Informacje te odnoszą się zarówno do konkretnych ofert pracy, jak i aplikacji spontanicznych.

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych:

O ile nie zostały podjęte inne ustalenia umowne, właściwym podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest firma:
Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
mająca siedzibę w Republice Federalnej Niemiec.
Do przetwarzania i przechowywania danych kandydatów wykorzystujemy elektroniczny system rekrutacyjny. Elektroniczny system rekrutacyjny posiada wyposażenie techniczne, dzięki któremu ma do niego dostęp wyłącznie wąski krąg osób upoważnionych w ramach koncepcji ról i uprawnień.

 

Kategorie danych osobowych i źródła pochodzenia danych:

Firma Dr. Schumacher GmbH gromadzi i przetwarza, zarówno w formie papierowej jak i cyfrowej, następujące dane osobowe, udostępnione przez Państwa (kandydata) w procesie rekrutacji (dalej: „Dane kandydata“):

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane rachunku bankowego (do zwrotu kosztów podróży);
 • Informacje dotyczące Państwa doświadczenia zawodowego i umiejętności, takie jak dyplomy, referencje, świadectwa, kwoty
 • Preferowane stanowisko pracy;
 • Dane dokumentu tożsamości (np. dane dowodu osobistego);
 • Dane dotyczące korespondencji (np. wymiany korespondencji);
 • Dobrowolne informacje udostępniane przez Państwa do celów rekrutacji (np. zdjęcie);

Proces nie przewiduje przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych zg. z art. 9 RODO. Jeżeli jednak w ramach procesu rekrutacyjnego udostępnią nam Państwo takie dane, także one będą przez nas przetwarzane. Dlatego zalecamy, aby na potrzeby procesu rekrutacyjnego udostępniać wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do rozpatrzenia Państwa aplikacji.

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

Celem gromadzenia i przetwarzania danych kandydatów jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego w celu naboru i zatrudnienia personelu oraz ustalenia predyspozycji i kompetencji kandydatów na dane stanowisko (dalej: „Cele przetwarzania danych“):

Podstawą prawną przetwarzania danych przez firmę Dr. Schumacher GmbH jest:

 • Decyzja o nawiązaniu stosunku pracy (art. 88 ust. 1 RODO oraz §26 ust. 1 niem. Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG));
 • Prawnie uzasadnione interesy firmy Dr. Schumacher GmbH, jej spółek zależnych lub podmiotów trzecich, których prawnie uzasadniony interes polega na zarządzaniu procesem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; jeżeli udzielili Państwo wyraźnej zgody, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 88 ust. 1 RODO oraz §26 ust. 2 niem. Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG);
 • Przestrzeganie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Podanie danych osobowych przez kandydatów odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dane są wymagane do przeprowadzenia oraz zarządzania procesem rekrutacyjnym, chyba że podczas zbierania danych wyraźnie postanowiono inaczej. Nie podanie przez Państwa danych kandydata może uniemożliwić proces rekrutacji, przez co firma Dr. Schumacher GmbH może nie uwzględnić Państwa aplikacji.

 

Kategorie odbiorców:

Dr. Schumacher GmbH będzie przekazywać Państwa dane osobowe wewnątrz przedsiębiorstwa wyłącznie do działów i osób uczestniczących w procesie rekrutacji, którym są one potrzebne do wypełnienia obowiązków umownych i prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Spółka Dr. Schumacher GmbH może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim w następujących celach:

 • Wewnątrz koncernu: Firma Dr. Schumacher GmbH może przekazywać Państwa dane osobowe przedsiębiorstwom powiązanym w ramach koncernu, o ile jest to konieczne i dopuszczalne w przypadku danego stanowiska. Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony do osób, które potrzebują tych informacji do wykonywania powierzonych im zadań.
 • Podmioty przetwarzające: Zgodnie z art. 28 RODO, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania. Gwarantujemy wówczas, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z wymogami RODO. Do kategorii odbiorców zaliczają się w tym przypadku: dostawca naszego systemu rekrutacyjnego i oprogramowania, a także dostawca usług internetowych. Podmioty przetwarzające są umownie zobowiązane do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie.

Dalsze przekazywanie Państwa danych odbiorcom spoza przedsiębiorstwa jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa, gdy przekazanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych oraz gdy uzyskaliśmy Państwa wyraźną zgodę w tym zakresie.

 

Okres przechowywania:

Państwa dane aplikacyjne będą przechowywane przez firmę Dr. Schumacher GmbH oraz jej usługodawców tak długo, jak długo jest to konieczne do podjęcia decyzji w sprawie Państwa aplikacji oraz wypełnienia zobowiązań, nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania w myśl obowiązującego prawa o ochronie danych.

Jeżeli proces rekrutacji doprowadzi do zatrudnienia, przyznania stażu lub praktyk, Państwa dane aplikacyjne będą wówczas w dalszym ciągu przechowywane i zostaną przeniesione do akt osobowych.

Jeżeli wzięli Państwo udział w rekrutacji, lecz otrzymali decyzję odmowną, Państwa dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez kolejne 3 miesiące. Po upływie 3 miesięcy wszystkie Państwa dane osobowe zostaną usunięte, chyba że będą one potrzebne do dalszych celów prawnych oraz ewentualnego postępowania sądowego.

Jeżeli będziemy zainteresowani dodaniem Państwa do naszej bazy kandydatów, poprosimy Państwa o zgodę. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Państwa dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez kolejny rok do ewentualnego ponownego rozpatrzenia lub na potrzeby innych wakatów. Po upływie roku Państwa dane zostają usunięte.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Firma Dr. Schumacher GmbH nie korzysta w procesie rekrutacji z rozwiązań zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w myśl art. 22 RODO.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to zgodnie z art. 7 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Nie dotyczy to czynności przetwarzania wykonanych przed wycofaniem zgody.

W przypadku spełnienia wymogów prawnych, mają Państwo prawo do:

 • uzyskania informacji o tym, które z Państwa danych osobowych są przez nas przetwarzane (art. 15 RODO)
 • żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z naszym prawnie uzasadnionym interesem lub prawnym obowiązkiem przetwarzania tych danych (art. 16, 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • skorzystania z prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Sprzeciw zg. z art. 21 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Takie dane osobowe nie mogą być przez nas dłużej przetwarzane, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z tego prawa, prosimy o kontakt zgodnie z informacjami podanymi w akapicie „Pytania”.

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO oraz §19 niem. Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG)).

Należy pamiętać, że wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone przez prawo krajowe.

W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt zgodnie z informacjami podanymi w sekcji „Pytania”.

 

Pytania

W razie pytań, prosimy o kontakt z: datenschutzbeauftragter(at)schumacher-online.com

W naszym przedsiębiorstwie został powołany inspektor ochrony danych. Mogą się Państwo z nim skontaktować pod niżej podanymi adresami:

Inspektor ochrony danych
Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
e-Mail: datenschutzbeauftragter(at)schumacher-online.com