Choose language

Current language:PL

Informacje o ochronie danych osobowych dla partnerów biznesowych

Firma Dr. Schumacher GmbH, jej spółki powiązane, działy i grupy, informuje niniejszym o przetwarzaniu Państwa danych osobowych jako naszego partnera biznesowego. Partnerami biznesowymi są osoby zainteresowane naszymi produktami i usługami, jak również obecni klienci, dostawcy, partnerzy dystrybucyjni i kooperacyjni, oraz ich pracownicy (osoby wyznaczone do kontaktu), dalej: „partnerzy biznesowi”. Prosimy zadbać, aby poniższe informacje o ochronie danych osobowych zostały przekazane w Państwa firmie osobom pozostającym z nami w kontakcie biznesowym, np. osobom wyznaczonym do kontaktu.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 zd. 1 RODO, danymi osobowymi są wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są nimi np. nazwisko lub numer klienta, o ile odnoszą się one do osoby fizycznej.

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych:

O ile nie zostały podjęte inne ustalenia umowne, właściwym podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych („Administratorem” zg. z art. 4 pkt 7 RODO) jest firma:

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

34323 Malsfeld

mająca siedzibę w Republice Federalnej Niemiec.

 

Kategorie danych osobowych i źródła pochodzenia danych:

 • Dane podstawowe
  Są to informacje o naszym partnerze biznesowym, które uzyskujemy bezpośrednio od Państwa, Państwa firmy lub od podmiotów trzecich, np. z powszechnie dostępnych źródeł. Mogą to być np. imię i nazwisko, tytuł, stanowisko w firmie, adres służbowy bądź służbowe dane kontaktowe.
 • Dane dotyczące umów
  W procesie zawierania, realizacji i wykonania umowy przez cały czas wymagane są rozmaite dane osobowe; mogą to być np. dane zlecenia, dane bankowe, dane dotyczące obrotu, numer VAT UE, numer rejestru handlowego, przebieg transakcji lub dane komunikacyjne. Dane te są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub wynikają z przebiegu stosunku umownego.
 • Dane osobowe uzyskane z powszechnie dostępnych źródeł lub wywiadowni gospodarczych.

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna:

 • Wykonanie obowiązków umownych zg. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  Dane przetwarzane są w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy.
 • Wypełnienie obowiązku prawnego zg. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  Dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i handlowego.
 • Prawnie uzasadnione interesy zg. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uprawionych interesów naszej firmy lub podmiotów trzecich, takich jak np. wymiana informacji wewnątrz koncernu, przetwarzanie danych w naszym systemie CRM, bezpieczeństwo IT, działania marketingowe lub bezpieczeństwo fizyczne.
 • Aufgrund einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO

 

Konieczność podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy lub działań przedumownych i jest dobrowolne. Nieudostępnienie nam danych osobowych może opóźnić określone procesy bądź uniemożliwić zawarcie z Państwem umowy lub jej realizację.

 

Kategorie odbiorców:

Firma Dr. Schumacher GmbH może, o ile jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, przekazywać dane osobowe wewnątrz koncernu.

W razie potrzeby dane osobowe mogą być przesyłane do sądów, urzędów, kancelarii prawnych lub podobnych podmiotów trzecich, o ile jest to prawnie dozwolone i konieczne celem przestrzegania obowiązującego prawa, obrony prawnej lub dochodzenia roszczeń prawnych.

Firma Dr. Schumacher GmbH korzysta w niektórych obszarach z usługodawców (tzw. Podmiotów przetwarzających), np. usługodawców z branży IT, którzy mogliby mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli byłoby to konieczne do świadczenia określonych usług. Podmioty przetwarzające są umownie zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych (zg. z art. 28 RODO) i działają wyłącznie na polecenie firmy Dr. Schumacher GmbH.

 

Okres przechowywania:

Firma Dr. Schumacher GmbH oraz jej zleceniodawcy przechowują Państwa dane osobowe tak długo, jak długo jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków umownych i prawnych. Jeżeli Państwa dane osobowe nie są już wymagane do wypełnienia obowiązków umownych i prawnych, są regularnie usuwane, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z ustawowym okresem przechowywania wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub handlowego, wynoszącym zazwyczaj od 6 do 10 lat. W niektórych przypadkach może być konieczne zabezpieczenie materiałów dowodowych przez cały okres przedawnienia; zazwyczaj wynosi on 3 lata, może jednak wynosić nawet 30 lat.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na określone czynności związane z przetwarzaniem danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa w takim wypadku na wcześniejsze czynności przetwarzania danych.
W przypadku spełnienia wymogów prawnych mają Państwo prawo do:

 • uzyskania informacji o tym, które z Państwa danych osobowych są przez nas przetwarzane (art. 15 RODO)
 • żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z naszym prawnie uzasadnionym interesem lub prawnym obowiązkiem przetwarzania tych danych (art. 16, 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • skorzystania z prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Sprzeciw zg. z art. 21 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Takie dane osobowe nie mogą być przez nas dłużej przetwarzane, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W celu skorzystania z tego prawa, prosimy o kontakt zgodnie z informacjami podanymi w akapicie „Pytania”.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO oraz §19 niem. Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG)).

Należy pamiętać, że wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone przez prawo krajowe.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt zgodnie z informacjami podanymi w akapicie „Pytania”.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Firma Dr. Schumacher GmbH nie korzysta z rozwiązań zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w myśl art. 22 RODO.

 

Pytania:

W przypadku pytań dotyczących niniejszych informacji o ochronie danych lub Państwa praw, prosimy o kontakt z:

Inspektor ochrony danych
Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
e-mail: datenschutzbeauftragter(at)schumacher-online.com