Choose language

Current language:PL

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej
Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Dr Schumacher Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu (dalej Dr Schumacher Sp. z o.o.; Spółka) została sporządzona i opublikowana zgodnie z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Informacje te nie dotyczą danych, do których dostęp jest ograniczony na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych lub informacji, których Dr. Schumacher Sp. z o.o. nie może ujawnić ze względu na zobowiązania prawne, umowne lub ze względu na decyzje biznesowe Dr. Schumacher Sp. z o.o..

Ponadto niniejszy dokument nie zawiera żadnych informacji poufnych, które są chronione jako tajemnica handlowa, zawodowa lub proceduralna w związku z planowaniem i przedsięwzięciami realizowanymi przez Dr. Schumacher Sp. z o.o..
 
Dalsze informacje są dostępne w sprawozdaniu.