Choose language

Current language:TR

Başvuru sahipleri için verilerin korunmasına ilişkin bilgiler

Aşağıda yer alan verilerin korunmasına ilişkin bilgiler sizi Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) ve Federal Veri Koruma Yasası (FVKY) uyarınca başvuru süreci içinde Dr. Schumacher GmbH, holding şirketleri, departmanları ve grupları tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirecektir. Verilerin korunmasına ilişkin bu bilgiler hem somut iş ilanları hem de inisiyatif başvurular için geçerlidir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu merci:

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması için yetkili ve sorumlu merci, farklı bir sözleşme anlaşması yapılmadığı sürece:

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
Federal Almanya Cumhuriyeti firmasıdır.

Başvuru sahiplerinin verilerinin işlenmesi ve kaydedilmesi için elektronik bir başvuru sahibi yönetim sistemi kullanmaktayız. Başvuru sahibi yönetim sisteminin teknik tasarımı, sisteme sadece dar bir şekilde tanımlanmış özel yetkili kişilerden oluşan bir grubun, bir rol ve yetki konsepti dahilinde erişme yetkisi olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

 

Kişisel veri kategorileri ve veri kaynakları:

Dr. Schumacher GmbH sizin (başvuru sahibi) tarafınızdan başvurunuz aracılığıyla sunulan aşağıdaki kişisel verileri (bundan sonra: „Bewerberdaten") hem kağıt formatında hem de dijital formda toplar ve işler:

 • İsim, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri;
 • Banka bilgileri (seyahat masraflarının geri ödenmesi için);
 • Özgeçmiş verileri gibi mesleki deneyim ve becerilerinize ilişkin bilgiler, performans notları, değerlendirmeler, diplomalar, oranlar;
 • Tercih edilen faaliyet alanı;
 • Doğrulama verileri (ör. kimlik bilgileri);
 • Yazılı iletişim verileri (ör. yazışma);
 • Başvurunuzda bize gönüllülük esasına dayanarak sunduğunuz veriler (ör. fotoğraf).

GVKT, madde 9 uyarınca özel türdeki kişisel verilerin işlenmesi öngörülmemektedir. Ancak başvuru sürecinde bizimle paylaşmanız durumunda bunları da işleyeceğiz. Başvurunuz çerçevesinde bize sadece başvurunuzun değerlendirmeye alınması için gerekli olan kişisel verilerinizi bildirmenizi öneririz.

 

Veri işleme faaliyetlerinin amacı ve yasal dayanağı:

Başvuru sahibinin verilerinin toplanmasının ve işlenmesinin amacı personel temini ve istihdam etme amacıyla bir başvuru süreci yürütmek ve bir pozisyon için başvuruda bulunan başvuru sahiplerinin becerilerini ve uygunluğunu belirlemektir (bundan sonra: "işleme amacı“):

Dr. Schumacher GmbH, veri işleme faaliyetlerini aşağıdaki yasal dayanaklara dayandırır:

 • Bir istihdam ilişkisinin kurulmasına ilişkin karar (FVKY, bölüm 26, madde 1 ile bağlantılı olarak GVKT, madde 88, fıkra 1);
 • Dr. Schumacher GmbH’nın, Dr. Schumacher GmbH'nin yan kuruluşlarının veya başvuru sahibi yönetiminde meşru menfaati bulunan üçüncü tarafların meşru menfaati (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f);
 • Onay, eğer açık onayınızı verdiyseniz, bunun yasal dayanağı GVKT, madde 6, fıkra 1, bent a ve FVKY, bölüm 26, fıkra 2 ile bağlantılı olarak GVKT madde 88, fıkra 1'dir.
 • Yasal düzenlemelere uygunluk (GVKT, madde 6, fıkra 1, bent c).

Başvuru sahibine ilişkin bilgilerin sunulması gönüllülük esasına dayanır. Eğer veri toplama faaliyetleri sırasında tarafımızca açık bir şekilde aksi belirtilmediyse, veriler başvuru sürecinin yürütülmesi ve yönetilmesi için gereklidir. Başvuru sahibi verilerini sağlayamamanız başvuru sürecinin yürütülmesini engelleyebilir, bu da Dr. Schumacher GmbH'nın başvurunuzu maalesef değerlendirememesine neden olabilir.

 

Alıcı kategorileri:

Dr. Schumacher GmbH kişisel verilerinizi şirket dahilinde sadece sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya meşru menfaatlerimizin uygulanması için bu verilere ihtiyaç duyan başvuruyla ilgili departmanlara ve kişilere aktaracaktır.
Dr. Schumacher GmbH kişisel verilerinizi aşağıdaki kullanım amaçları için üçüncü şahıslara aktarabilir:

 • Grup içinde: Dr. Schumacher GmbH kişisel verilerinizi, pozisyon için gerekli olması ve izin verilmesi halinde holding içindeki bağlı şirketlere aktarabilir. Kişisel verilerinize erişim, çalışmalarını yürütmek için bilgilere ihtiyaç duyan kişilerle sınırlıdır.
 • Veri işleme şirketleri: Kişisel verileriniz, işleme amaçları için gerekli olması halinde GVKT, madde 28 uyarınca sipariş işleme sözleşmelerine dayanarak işlenebilir. Bu esnada kişisel verilerin GVKT hükümleri uyarınca işlenmesini sağlarız. Bu durumda alıcı kategorileri bizim başvuru sahibi yönetim sistemimiz ve yazılımımız ve internet hizmet sunucumuzdur. Bu anlamda sipariş işleyiciler, kişisel verilerin korunmasını sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almakla ve verileri sözleşmede belirtildiği gibi işlemekle sözleşme şartlarıyla yükümlüdür.

Bunun ötesinde şirket dışındaki alıcılara yapılacak bir veri aktarımı, yalnızca yasal hükümlerin izin verdiği veya gerektirdiği, aktarımın yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu veya açık onayınızın mevcut olduğu durumlarda gerçekleşir.

 

Saklama süresi:

Başvuru verileriniz Dr. Schumacher GmbH ve hizmet sağlayıcılarımız tarafından, başvurunuz hakkındaki kararın verilmesi ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece ve en fazla geçerli Veri Koruma Yasası uyarınca geçerli olan amaçlara ulaşmak için gerekli olan süre boyunca saklanır.

Başvuru sürecinin bir istihdam, meslek eğitimi veya staj ilişkisi ile sonuçlanması durumunda, izin verilmesi ve gerekli olması halinde başvuru verileriniz kayıtlı tutulmaya devam edilir ve personel dosyasına geçirilir.

Başvuruda bulunduysanız ancak başvurunuz sonucunda bizden ret cevabı aldıysanız, başvuru belgelerinizi 3 aylık bir süre için daha saklarız. 3 ay dolduktan sonra bir dava gibi hukuki başka amaçlar için gerekli olmadıkça sizinle ilgili tüm kişisel veriler silinir.

Eğer sizi aday havuzumuza eklemek istersek sizden bu konudaki onayınızı isteriz. Buna ilişkin onayınızı vermeniz durumunda başvuru belgelerinizi yeniden değerlendirme veya daha sonra açılacak pozisyonlar için bir yıl daha kayıtlı tutarız. Bu yıl bittikten sonra verileriniz silinir.

 

Otomatik karar verme:

Dr. Schumacher GmbH, başvuru süreciyle bağlantılı olarak GVKT, madde 22 bağlamında profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar verme süreci kullanmaz.

 

Veri sahibi olarak haklarınız:

Verileriniz verdiğiniz onaya dayanılarak işleniyorsa GVKT, madde 7 uyarınca onayınızı gelecek için geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal etme hakkınız vardır. İptalden önce gerçekleştirilen işleme faaliyetleri bundan etkilenmez.
Yasal koşulların karşılanması durumunda bize karşı şu haklara sahipsiniz:

 • Tarafımızca hangi verilerinizin işlendiği hakkında bilgi talep etme (GVKT, madde 15)
 • Meşru menfaatimiz veya işleme faaliyetleri için yasal bir zorunluluk olmadıkça verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme (GVKT, madde 16, 17)
 • Verilerinizin işlenmesini kısıtlama (GVKT, madde 18)
 • Veri taşınabilirliği hakkını kullanabilme hakkı (GVKT, madde 20)

Genel Veri Koruma Tüzüğü, madde 21 uyarınca itiraz

Veri sahibi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, GVKT, madde 6, fıkra 1, bent f uyarınca gerçekleştirilen kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir.
Bu durumda kişisel verileriniz, sizin menfaatlerinizden, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden ağır basan işleme faaliyetine yönelik zorlayıcı meşru gerekçelerin varlığını kanıtlayamadığımız veya işleme faaliyetlerinin yasal hakların talep edilmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadığı durumlarda artık işlenmez.
Bu hakkı kullanmak için bizimle "Sorular" bölümünde belirtildiği şekilde iletişime geçiniz.

Ayrıca yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz (FVKY, bölüm 19 ile bağlantılı olarak GVKT, madde 77).
Yukarıda belirtilen hakların ulusal yasalarla sınırlandırılmış olabileceğini dikkate alınız.
Haklarınızı kullanmak için bizimle "Sorular" bölümünde belirtildiği şekilde iletişime geçiniz.

 

Sorular:

Sorularınız olması durumunda bizimle şu adresten iletişime geçiniz: datenschutzbeauftragter(at)schumacher-online.com

Şirketimizde bir Veri Koruma Denetçisi tayin ettik. Veri Koruma Denetçisine şu iletişim yolları ile ulaşabilirsiniz:

Veri Koruma Denetçisi
Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld
E-posta: datenschutzbeauftragter(at)schumacher-online.com